Impactul ActiveWatch

Beneficiarii direcți ai muncii noastre de intervenție rapidă, sesizare și advocacy sunt minorităţile și grupurile vulnerabile, jurnaliştii, cetăţenii, consumatorii și utilizatorii de media şi mediul de afaceri.

Am influenţat politicile UE faţă de România în perioada de preaderare prin:

 • Înaintarea de scrisori deschise, rapoarte şi analize către structurile Comisiei Europene.
 • Implicarea în grupuri de lucru pentru modificarea legislaţiei naţionale - de exemplu, Pachetul de legi anticorupţie şi de funcţionare a Justiţiei, Codurile Penal și Civil.

Am contribuit la scrierea şi definitivarea legislaţiei naţionale pentru a garanta libertatea de exprimare şi accesul la informaţii:

 • Legea 544/2001 privind Liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Legea 52/2003 privind Transparenţa decizională în administraţia publică;
 • Legea 504/2002 – Legea Audiovizualului;
 • Codul de Reglementare în Audiovizual;
 • Codul Penal.

Am consolidat libertatea de exprimare si libertatea presei prin:

 • Sprijinul juridic şi tehnic acordat sutelor de jurnalişti și redacții şi zecile de reacții rapide în cazul încălcării dreptului la liberă exprimare;
 • publicarea anuală a Raportului FreeEx - o analiză a situaţiei presei din România. Raportul este citat constant în documentele unor organizaţii naţionale şi internaţionale;
 • Publicarea de studii relevante în jurisprudenţa europeană și internațională privind libertatea de exprimare și accesul la informațiile de interes public, care să vină în sprijinul jurnaliştilor, magistraților şi avocaţilor din România;
 • Organizarea de cursuri şi seminarii cu jurnaliști, studenți, avocați, judecători, funcționari publici, manageri de presă;
 • Coordonarea Convenției Organizațiilor de Media, o uniune a asociaţiilor profesionale, a sindicatelor şi a unor patronate din mass-media;
 • Sprijinul acordat sindicatelor din media în negocierea primului contract de muncă la nivel de ramură;
 • Producerea primei emisiuni dedicate vieţii mass-media din România - Of, Presa mea! (din 2002 până în 2006).

Am promovat responsabilitatea presei prin:

 • Proiecte de informare şi promovare a drepturilor consumatorilor de presă;
 • Realizarea de rapoarte de analiză media prin care am scos în evidenţă derapaje de la normele etice şi deontologice;
 • Redactarea Codului Deontologic Unic, adoptat de Convenţia Organizaţiilor de Media, ale cărui prevederi au fost preluate şi de alte organizaţii media din ţară;
 • Organizarea de întâlniri, seminarii şi corespondenţe adresate mass-media în cazul derapajelor de la normele etice;
 • Acordarea de asistenţă Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru îmbunătăţirea metodelor de analiză a presei;
 • Monitorizarea continuă a discursului mass-media şi a derapajelor sau presiunilor înregistrate în campaniile electorale. Aceste acțiuni de monitorizare s-au concretizat în rapoarte de analiză a conținuturilor mass-media, devenite instrumente de referință pentru jurnaliști, mediul academic, lumea politică și ONG-uri.

În domeniul educaţiei media am produs modificări în programa şcolară din învăţământul liceal prin:

 • Publicarea primului manual din România dedicat educaţiei media, în două ediții;
 • Organizarea de cursuri de formare în domeniul educaţiei media pentru cadrele didactice din România (vezi cursul MediaSIS);
 • Realizarea de studii si ateliere cu elevi și profesori din școli generale și licee în domeniul educației media;
 • Publicarea de materiale de asistență pentru profesorii interesați să promoveze educația media în rândul elevilor.

Am sprijinit grupurile dezavantajate din România prin:

 • Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi;
 • Promovarea importanţei integrării în muncă a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Promovarea unui discurs echitabil în mass-media în privinţa minorităţilor;
 • Coordonarea de reacţii rapide în cazuri în care funcţionari, demnitari, oameni politici sau lideri de opinie au avut un discurs ofensator sau care risca să pună în pericol drepturile minorităţilor;
 • Organizarea de cursuri de formare pentru membri ai organizaţiilor de romi pentru a deveni specialişti în relaţii publice și pentru a putea promova eficient şi responsabil acţiunile propriilor organizaţii;
 • Inițierea și influențarea de modificări legislative şi blocarea unor iniţiative care riscau să ameninţe statutul grupurilor defavorizate din România: - OUG 31 / 2002, Proiectul de Lege Prigoană
 • Contribuția la formarea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD)
 • Sesizarea CNCD în multe cazuri de discriminare;
 • Redactarea primului ghid dedicat instituţiilor guvernamentale şi non-profit pentru a combate eficient discriminarea din societatea românească;
 • Producția celei mai longevive emisiuni dedicate problematicilor etniei rome: Rom European (din 2004 până în prezent).

Am promovat drepturile cetăţeanului prin:

 • Instruirea jurnaliştilor, organizaţiilor neguvernamentale şi sindicatelor în metode de măsurare a nivelului de corupţie în administraţia publică din România și de intervenție activă;
 • Redactarea unor ghiduri anticorupţie pentru cetăţeni;
 • Organizarea unor coaliţii şi campanii ce urmăresc corectitudinea derulării finanţărilor europene (Coaliţia 112 pentru Fonduri Structurale; Transparența fondurilor europene în România etc.) și a proceselor legislative în România (Coaliţia pentru un Parlament Curat, Campania Opriţi Codurile etc.);
 • Promovarea principiilor guvernării corecte şi stimularea participării cetăţenilor în viaţa oraşelor (Campania Oraşul eşti tu!, Cazierul guvernării etc.);
 • Campanii de conștientizare și informare a publicului larg cu privire la importanța protejării mediului.
   
';